GALUTINIŲ NAUDOTOJŲ NAUDOJIMOSI NACIONALINE VAISTŲ VERIFIKACIJOS SISTEMA NUOSTATOS IR SĄLYGOS
SVARBI INFORMACIJA
Šios bendrosios nuostatos ir sąlygos (toliau – Sąlygos) yra taikomos jungimuisi, prieigos gavimui ir naudojimuisi Sistema, kurią eksploatuoja ne pelno organizacija viešoji įstaiga Nacionalinė vaistų verifikacijos organizacija, kurios registruotos buveinės adresas Lvovo g. 25, Vilnius, Lietuva ir kuri įregistruota Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 304548374 (toliau – NVVO). Prieš jungdamiesi prie Sistemos arba pradėdami ja kaip nors naudotis, atidžiai perskaitykite šias Sąlygas. Sutikdami su šiomis Sąlygomis jūs (toliau – jūs arba galutinis naudotojas) patvirtinate, kad šios Sąlygos yra susitarimas, kuris teisiškai susaisto jus su NVVO ir kuris reglamentuoja jūsų jungimosi prie Sistemos, prieigos gavimo ir naudojimosi šia Sistema tvarką.
Naudojimosi šia Sistema licencija, kurią galutiniam naudotojui suteikia NVVO, yra suteikiama pagal šias Sąlygas. Nei Sistemos, nei jokių Europos vaistų verifikacijos sistemos (toliau EVVS) komponentų NVVO galutiniam naudotojui neparduoda, todėl ir Sistemos, ir visų EVVS komponentų savininkas visuomet yra NVVO (arba jos licencijos davėjai).
Kviečiame galutinius naudotojus atsispausdinti šių Sąlygų egzempliorių, kuriuo ateityje galėtumėte remtis kaip informacijos šaltiniu.
Toliau, atsižvelgdamos į šios Sąlygose nurodytus abipusius susitarimus, nuostatas ir sąlygas bei kitas vertingas aplinkybes, kurių gavimas ir pakankamumas yra pripažįstamas šiuo dokumentu, šalys, ketinančios būti teisiškai įsipareigoję, susitaria taip:

1. SUTIKIMAS SU ŠIOMIS BENDROSIOMIS NUOSTATOMIS IR SĄLYGOMIS
Pasirašydami šį dokumentą ir jungdamiesi, gaudami prieigą bei naudodamiesi Sistema jūs patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote šias Sąlygas bei sutinkate, kad jos jums yra privalomos.
Jei jūs veikiate vieno (ar kelių) juridinio (-ių) asmens (-ų) vardu, (kiekvienas) toks juridinis asmuo privalo sutikti su šiomis Sąlygomis ir pripažinti, kad jos jam yra privalomos. Sutikdami su šiomis Sąlygomis bendrovės, organizacijos, asociacijos ar kito juridinio asmens vardu, jūs sutinkate (ir deklaruojate bei pareiškiate), kad turite teisę ir esate veiksnus atstovauti tokiai bendrovei, organizacijai, asociacijai ar kitam juridiniam asmeniui bei susaistyti jį šiomis Sąlygomis, ir kad tokia jūsų atstovaujama bendrovė, organizacija, asociacija (toliau visos kartu – galutinis naudotojas) sutinka, kad šios Sąlygos joms yra privalomos.
Tuo atveju, jei nesutinkate su šiomis Sąlygomis, jūs neturite teisės nei jungtis prie Sistemos, nei gauti prie jos prieigą, nei ja naudotis.

2. SĄVOKŲ APIBRĖŽTYS
Sąvokos, kurios šių Sąlygų nuostatose yra vartojamos didžiąja raide, turi tokią toliau nurodytą reikšmę:

2.1. Konfidenciali informacija reiškia:
i) visą bet kokio pobūdžio informaciją (įskaitant (tačiau neapsiribojant tuo, kas išvardyta) visus duomenis, verslo paslaptis, mokslinę patirtį, verslo informaciją, planus, ataskaitas, analizes, studijas, brėžinius, konstrukcijas, modelius, koncepcijas, idėjas, atradimus, metodus, eskizus, įrankius, kompiuterių programas, gamybos procesų schemas, procesus, grafikus, specifikacijas ir techninius bei kokybės standartus (kaip antai sutarčių projektus ir pasirašytas sutartis, verslo ir (arba) finansinius įrašus, pavyzdžius, susirašinėjimą, pristatymus), nepriklausomai nuo to, kaip ji būtų palaikoma ir kokia būtų jos forma, formatas ar terpė (įskaitant (tačiau neapsiribojant tuo, kas išvardyta) rašytinę, žodinę, grafinę, elektroninę formą, HTML kalba parašytus puslapius, paveikslus, garso, vaizdo formatą), kurią atskleidžiančioji šalis atskleidžia gaunančiajai šaliai, arba prie kurios gaunančioji šalis gauna prieigą ir kuri yra susijusi su EVVS, jos kūrimu, įdiegimu, testavimu ar eksploatavimu, įskaitant (tačiau neapsiribojant tuo, kas išvardyta) atitinkamą informaciją apie EVVO narius, NVVO narius, trečiąsias šalis, kurios dalyvauja kuriant, diegiant, testuojant arba eksploatuojant Sistemą, ir apie galutinius naudotojus;
ii) visus Duomenis;
iii) visą Sistemai skirtą arba su ja susijusią (įskaitant Sistemos sąsają) informaciją ir programinę įrangą; ir
iv) bet kokią informacija, kurią, jei ji nebuvo kitaip apibūdinta anksčiau, atskleidžiančioji šalis nurodė esant konfidencialia, arba kuri yra tokio pobūdžio, kad protaujantis asmuo ją laikys konfidencialia informacija.
2.2. Duomenys – tai bet kokia informacija, kuri buvo įkelta, tvarkoma, perduota, sukurta arba saugojama EVVS taip, kaip numatyta pagal ES Direktyvą dėl falsifikuotų vaistų ir Deleguotąjį reglamentą (ypač jo 33 straipsnio 2 dalį), nepriklausomai nuo to, ar tokie Duomenys yra saugojami Europos centrinėje sistemos kaupykloje ar Sistemoje, ir nepriklausomai nuo to, ar jie aprėpia asmens duomenis.
2.3. Deleguotasis reglamentas – tai 2015 m. spalio 2 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/161, kuriuo nustatomos išsamios apsaugos priemonių ant žmonėms skirtų vaistų pakuotės naudojimo taisyklės ir taip papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB.
2.4. Įsigaliojimo data – tai data, kurią galutinis naudotojas sutinka su šiomis Sąlygomis pagal šių Sąlygų 1 dalies nuostatas.
2.5. EVVS įgyvendinimo etapas – tai laikotarpis, per kurį EVVS dalis ribotu mastu bus įvedama į darbinį režimą ir preliminarų eksploatacinį režimą. Šis laikotarpis automatiškai pasibaigia 2019 m. vasario 8 d. 23:59:59 val. CET laiku. 2.6. Galutinio naudotojo atstovas – tai bet kokio galutinio naudotojo įgaliotas direktorius, darbuotojas ar agentas ir bet koks galutinio naudotojo verslo ar veiklos padalinys, kuris nėra atskiras juridinis asmuo.
2.7. ES Direktyva dėl falsifikuotų vaistų – tai 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/62/ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus, nuostatos dėl falsifikuotų vaistų patekimo į teisėtą tiekimo tinklą prevencijos ir, jei taikoma, atitinkami įgyvendinantys nacionaliniai įstatymai atitinkamose EEE valstybėse narėse.
2.8. Europos centrinė sistemos kaupykla – tai EVVO atsakomybės sričiai priklausantis EVVS komponentas, kuris pagal Deleguotojo reglamento 32 straipsnio 1 dalies a punktą atlieka centrinio informacijos ir duomenų maršruto parinktuvo vaidmenį perduodant duomenis į nacionalines verifikacijos sistemas ir iš jų. Kaupyklą sukuria ir valdo EVVO.
2.9. Europos vaistų verifikacijos organizacija arba EVVO – tai ne pelno juridinis asmuo, kuris pagal ES Direktyvą dėl falsifikuotų vaistų ir Deleguotąjį reglamentą yra įsteigtas Europos centrinės sistemos kaupyklos sukūrimo ir valdymo tikslu.
2.10. Europos vaistų verifikacijos sistema arba EVVS – tai Europos vaistų verifikacijos sistema, kuri turi būti įsteigta ir valdoma pagal Deleguotojo reglamento VII skyriaus nuostatas. EVVS, kuri apima Europos centrinės sistemos kaupyklą ir nacionalines vaistų verifikacijos sistemas, leidžia galutiniams naudotojams patikrinti vaistų autentiškumą pagal ES Direktyvos dėl falsifikuotų vaistų ir Deleguotojo reglamento nuostatas.
2.11. Intelektinės nuosavybės teisės – tai bet kokie arba visi patentai, teisės į išradimus, naudingieji modeliai, užregistruoti modeliai, teisės į modelius, prekių ženklai, paslaugų ženklai, autorių teisės, gretutinės teisės ir susijusios teisės, duomenų bazės gamintojo teisės (įskaitant sui generis duomenų bazių gamintojo teises, atsirandančias pagal 1996 m. kovo 11 d. Direktyvą 96/9/EB), prekybiniai ir įmonių pavadinimai, sričių vardai, mokslinė patirtis, teisės į kompiuterių programinę įrangą, patentuota rinkodaros medžiaga, komercinės paslaptys ir visos kitos intelektinės ar pramoninės nuosavybės teisės su visais jų paveldimais bei moraliniais aspektais ir bet koks jų taikymas bet kurioje pasaulio vietoje (nepriklausomai nuo to, ar būtų įregistruotos, ar ne ).
2.12. Nacionalinė vaistų verifikacijos organizacija arba NVVO – tai ne pelno organizacija viešoji įstaiga Nacionalinė vaistų verifikacijos organizacija, kuri yra šių Sąlygų šalis ir kuri yra atsakinga už nacionalinės kaupyklos Lietuvoje sukūrimą bei valdymą pagal ES Direktyvos dėl falsifikuotų vaistų ir Deleguotojo reglamento nuostatas.
2.13. Sistema arba NVVS – tai Deleguotojo reglamento 32 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta ir NVVO atsakomybės srityje esanti EVVS nacionalinio lygmens kaupykla, kuri yra sujungta su Europos centrine sistemos kaupykla ir leidžia galutiniams vartotojams patikrinti vaistų autentiškumą pagal ES Direktyvos dėl falsifikuotų vaistų ir Deleguotojo reglamento nuostatas.
2.16. NVVO atstovas – tai NVVO direktorius, įgaliotasis darbuotojas arba agentas.
2.17. Asmens duomenys – tai Duomenų apsaugos direktyvoje 95/46/EB, kurią pakeis 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliosiantis 2016 m. balandžio 27 d. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679 ir atitinkami Duomenų apsaugos direktyvą įgyvendinantys nacionaliniai įstatymai, apibrėžta bet kokia ir visa informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta, arba kurio tapatybę galima nustatyti.
2.18. Duomenų saugumo pažeidimas – tai bet koks įvykis, kuris kelia pavojų EVVS saugumui arba funkcionavimui, įskaitant (tačiau neapsiribojant tuo, kas išvardyta) bet kokį saugumo pažeidimą, dėl kurio netyčia arba neteisėtai yra sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami persiųsti, saugomi arba kitaip tvarkomi duomenys arba (kita) konfidenciali informacija, arba prie jų be leidimo gaunama prieiga ir įkeliami duomenys į EVVS, arba į EVVS įkeliami neteisėti duomenys.
2.19. Sąlygos – tai sąlygos, kurias pasirašė NVVO ir galutinis vartotojas dėl galutinio naudotojo prieigos prie Sistemos ir naudojimosi ja, siekiant patikrinti vaistų, turinčių unikalų identifikatorių, autentiškumą pagal ES Direktyvos dėl falsifikuotų vaistų ir Deleguotojo reglamento nuostatas.
2.20. Naudotojas (-ai) – tai bet koks įgaliotasis EVVS arba Sistemos naudotojas, įskaitant galutinį naudotoją, kuris nurodytas ES Direktyvoje dėl falsifikuotų vaistų ir Deleguotajame reglamente.

3. ŠIŲ SĄLYGŲ TIKSLAS Šių Sąlygų tikslas – nustatyti atitinkamas NVVS ir galutinio naudotojo teises ir įsipareigojimus, kurie galioja tais atvejais, kai siekdamas patikrinti vaistų unikalių identifikatorių autentiškumą ir juos deaktyvinti pagal ES Direktyvos dėl falsifikuotų vaistų ir Deleguotojo reglamento nuostatas, galutinis naudotojas jungiasi prie Sistemos, gauna prie jos prieigą ir naudojasi Sistema (toliau – Sąlygų tikslas).
Naudojimosi šia Sistema licencija, kurią galutiniam naudotojui suteikia NVVO, yra suteikiama pagal šias Sąlygas. Nei Sistemos, nei jokių EVVS komponentų NVVO galutiniam naudotojui neparduoda, todėl ir Sistemos, ir visų EVVS komponentų savininkas visuomet yra NVVO (arba jos licencijos davėjai).
Yra aiškiai susitarta, kad atsižvelgdamos į būtinumą patikrinti vaistų unikalių identifikatorių autentiškumą ir juos deaktyvinti pagal ES Direktyvos ir Deleguotojo reglamento nuostatas, EVVO ir
NVVO sukuria ir eksploatuoja EVVS, įskaitant Europos centrinę sistemos kaupyklą ir nacionalinio lygmens sistemas. Todėl EVVS, įskaitant Europos centrinę sistemos kaupyklą ir nacionalinio lygmens sistemas, tebėra projektuojamos, kuriamos ir bandomos, taigi, galėtų būti iš esmės pakeistos, ryšium su tuo neišmokant galutiniam naudotojui jokio priklausančio nuostolių atlyginimo.

4. TEISIŲ SUTEIKIMAS GALUTINIAM NAUDOTOJUI
4.1. Atsižvelgusi į tai, kad galutinis naudotojas sutiko su šiomis Sąlygomis ir įsipareigoja toliau jų laikytis, NVVO suteikia galutiniam naudotojui apribotą, atšaukiamą, neišskirtinę, neperleidžiamą kitiems, asmeninę licencinę teisę jungtis prie Sistemos, gauti prie jos prieigą ir ja naudotis tik šių Sąlygų tikslu pagal ES direktyvos dėl falsifikuotų medicinos produktų ir Deleguotojo reglamento nuostatas.
4.2.Galutiniam naudotojui suteiktos licencinės teisės apsiriboja tomis teisėmis, kurios yra aiškiai suteikiamos pagal šias Sąlygas. Visas kitas teises sau pasilieka NVVO (ir jos atitinkami licencijos davėjai).

5. NAUDOJIMOSI PAGAL LICENCIJĄ APRIBOJIMAI
5.1. Išskyrus atvejus, dėl kurių šiame dokumente yra aiškiai sutarta raštu, arba kurie yra numatyti šiose Sąlygose ar būtini šių Sąlygų tikslu, galutiniam naudotojui neleidžiama: i) naudoti, kopijuoti, eksploatuoti, platinti, parduoti, skelbti, demonstruoti, nuomoti Sistemą ar jos komponentus, suteikti licenciją kitiems naudotis Sistema ar jos komponentu, taisyti arba modifikuoti Sistemą arba jos komponentus; ii) modifikuoti, pritaikyti, dekompiliuoti, išardyti, išskaidyti siekiant gauti sudėtinius kodus, pertvarkyti siekiant gauti pirminį kodą, atlikti technologinę analizę ar kaip nors kitaip perkoduoti Sistemą ar bet kokį jos komponentą, išskyrus tiek, kiek minėti apribojimai yra aiškiai uždrausti pagal galiojančius įstatymus; iii) naudoti arba perleisti licenciją naudotis Sistemas ar bet kokiu jos komponentu trečiosios šalies naudai ir bendresne prasme – bet kokiu kitu tikslu, išskyrus šių Sąlygų tikslą; iv) saugoti Sistemoje ar bet kokiame EVVS komponente informaciją arba duomenis, kurie yra netikslūs, buvo neteisėtai gauti arba kurie pažeidžia bet kokias kitas galiojančias intelektinės nuosavybės teises, arba kurie pažeidžia ES Direktyvą dėl falsifikuotų medicinos produktų ar Deleguotąjį reglamentą, gauti prieigą prie tokios informacijos ar duomenų arba juos perduoti.
5.2. Jei kokiu nors metu NVVO turi pagrįstų ir objektyvių priežasčių manyti, kad (tolesnis) galutinio naudotojo jungimasis, prieiga prie Sistemos ar naudojimasis Sistema:
5.2.1. tiesiogiai ir iš pagrindų kelia pavojų visos Sistemos arba EVVS ar jų dalies saugumui arba funkcionavimui, NVVO turi teisę nedelsiant ir iš anksto neįspėjusi atjungti galutinį naudotoją nuo sistemos. Šalys susitaria, kad NVVO kaip galima greičiau informuos galutinį naudotoją apie tokią priemonę ir jos priežastis, ir kad galutinis naudotojas vėl bus prijungtas prie Sistemos kaip galima greičiau po to, kai nebeliks tiesioginio ir esminio pavojaus Sistemos arba EVVS dalies saugumui ar funkcionavimui;
5.2.2. jei galutinis naudotojas pažeidė šias Sąlygas, tačiau nesukėlė tiesioginio ir esminio pavojaus visos Sistemos arba EVVS ar jų dalies saugumui arba funkcionavimui, NVVO turi teisę atjungti galutinį naudotoją nuo Sistemos (ir tada gali pasinaudoti savo kitomis teisėmis pagal šias Sąlygas), tačiau su sąlyga, kad tuo atveju, jei tokį pažeidimą galima ištaisyti, galutinis naudotojas jo neištaisė per devyniasdešimt (90) kalendorinių dienų (arba pagrįstais atvejais – per trumpesnį laikotarpį) po to, kai NVVO raštu pareikalavo tokį pažeidimą ištaisyti.
5.3. Jei bet kuriuo metu galutinis naudotojas turi pagrįstų ir objektyvių priežasčių manyti, kad (tolesnis) jungimasis, prieiga prie Sistemos arba naudojimasis Sistema tiesiogiai ir iš esmės kelia pavojų galutiniam naudotojui, galutinis naudotojas gali atsijungti nuo sistemos. Šalys susitaria, kad galutinis naudotojas kaip galima anksčiau jam patogiu laiku praneš NVVO apie tokią priemonę ir jos priežastis, ir kad galutinis naudotojas vėl bus prijungtas prie sistemos iš karto, kai nebeliks tiesioginio ir esminio pavojaus galutinio naudotojo saugumui. Ši nuostata taikoma nepažeidžiant galutinio naudotojo teisės priimti vienašališką sprendimą bet kuriuo metu atsijungti nuo Sistemos (neapribojant galutinio naudotojo įsipareigojimų pagal ES Direktyvą dėl falsifikuotų vaistų ir Deleguotąjį reglamentą).

6. GALUTINIO NAUDOTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI
6.1. Galutinis naudotojas įsipareigoja, kad prie Sistemos jungsis, gaus prie jos prieigą ir naudosis Sistema siekdamas patikrinti vaistų unikalių identifikatorių autentiškumą ir deaktyvinti unikalius identifikatorius laikydamasis šių Sąlygų ir visų įsipareigojimų, kuriuos jam nustato ES Direktyva dėl falsifikuotų vaistų ir Deleguotasis reglamentas. Be to, galutinis naudotojas įsipareigoja, kad tam tikru metu NVVO pagrįstai paprašius, jis suteiks NVVO techninę ir organizacinio pobūdžio informaciją, kad taip sudarytų NVVO sąlygas vykdyti savo įsipareigojimus pagal šias Sąlygas.
6.2. Siekiant, kad galutiniam naudotojui būtų leidžiama jungtis prie Sistemos, gauti prie jos prieigą ir ja naudotis, galutinis naudotojas privalo visuomet užtikrinti, kad yra sudaręs galiojantį ir privalomą vykdyti susitarimą su NVVO. Tačiau jei galutinis naudotojas nesutinka su šiomis Sąlygomis, o sudaro sutartį su NVVO, galutinis naudotojas neturi teisės nei jungtis prie Sistemos, nei gauti prie jos prieigą, nei ja naudotis.
6.3. Galutinis naudotojas garantuoja, kad:
6.3.1. galutinis naudotojas bus atsakingas už savo sistemos saugumo ir jo prisijungimo duomenų bei slaptažodžių, kuriuos naudoja jungdamasis prie Sistemos, konfidencialumą, ir kad tik jis yra išimtinai atsakingas už visas veiklas, kurios vykdomos jungimosi metu ir jo sistemoje, įskaitant atsakomybę už bet kokios informacijos arba duomenų, kuriuos galutinis naudotojas įkėlė į Sistemą arba joje sukūrė, teisingumą ir tikslumą bei atsakomybę už bet kokias veiklas, kurias vykdė galutinio naudotojo IT paslaugų teikėjai;
6.3.2. nuosava galutinio naudotojo sistema ir bet koks galutinio naudotojo jungimasis arba prieiga prie Sistemos bus apsaugota tinkamomis apsaugos priemonėmis, kurios yra būtinos siekiant ją apsaugoti nuo neleistinos prieigos, perėmimo, suardymo ar kitų saugumo pažeidimų, įskaitant tokias saugumo priemones, apie kurias tam tikru metu NVVO pranešė galutiniam naudotojui; ir
6.3.3. galutinis naudotojas kaip galima greičiau po to, kai sužinojo apie bet kokį saugumo pažeidimą, apie jį praneš NVVO ir imsis visų būtinų priemonių tam, kad tiek, kiek įmanoma, sušvelnintų tokį saugumo pažeidimą.
6.4. Bet kokiu atveju galutiniam naudotojui draudžiama: i) naudoti Sistemą kokiu nors neteisėtu būdu, neteisėtu tikslu arba kokiu nors būdu, kuris neatitinka šių Sąlygų ar ES Direktyvos dėl falsifikuotų vaistų ir Deleguotojo reglamento nuostatų, arba imtis apgavikiškų ar kenkėjiškų veiksmų, pavyzdžiui, įsilaužti arba įvesti į Sistemą kenkimo kodą, įskaitant virusus, arba netikslius, neteisingus ar pavojingus duomenis; ii) pažeisti bet kokias su Sistema susijusias ar trečiųjų šalių naudojimosi Sistema teises; arba iii) naudoti Sistemą tokiu būdu, kuris galėtų Sistemą pažeisti, išjungti, perkrauti, pabloginti jos kokybę ar statyti ją į pavojų, arba trukdyti kitiems naudotojams.
6.5. Galutinis naudotojas gali įgalioti savo atstovus pasinaudoti savo teisėmis pagal šias Sąlygas ir prisijungti prie Sistemos, gauti prieigą prie jos ir ja naudotis galutinio naudotojo vardu, jei tai būtina siekiant šių Sąlygų tikslo, tačiau taikant tokias sąlygas:
6.5.1. galutinio naudotojo atstovas turi būti informuotas apie visas galutiniam naudotojui taikomas šiose Sąlygose išdėstytas nuostatas, apribojimus ir sąlygas, turi būti jomis susaistytas ir turi būti reikalaujama, kad jų laikytųsi;
6.5.2. galutinis naudotojas išlieka visiškai atsakingas už bet kokius savo atstovo (-ų) veiksmus ar neveikimą;
6.5.3. nepažeidžiant jokių kitų teisių gynimo priemonių, tuo atveju, jei galutinio naudotojo atstovas iš esmės pažeidė šias Sąlygas, NVVO pasilieka sau teisę pareikalauti, kad galutinis naudotojas sustabdytų arba panaikintų leidimą, kuriam jis buvo suteiktas pagal šį 6.5 punktą, neišmokant galutiniam naudotojui jokio priklausančio nuostolių atlyginimo; ir
6.5.4. šiomis Sąlygomis yra aiškiai sutarta, kad tiek, kiek tai liečia galutinio naudotojo darbuotojus, laikoma, kad šio 6.5 punkto nuostatų buvo laikomasi pakankamai, tačiau su sąlyga, jei tokie darbuotojai buvo tinkamai apie jas informuoti ir jų darbo sutartyje su galutiniu naudotoju yra įrašyta pareiga tų nuostatų laikytis. Galutinis naudotojas išlieka visiškai atsakingas už savo darbuotojus, jų veiksmus ir bet kokį netinkamą EVVS naudojimą.

7. NVVO ĮSIPAREIGOJIMAI
7.1. NVVO imasi tinkamų priemonių užtikrinti, kad per visą šių Sąlygų 13.1 punkte nurodytą laikotarpį Sistema būtų sukurta, įdiegta, išbandyta ir eksploatuojama laikantis i) ES Direktyvos dėl falsifikuotų vaistų ir Deleguotojo reglamento nuostatų bei ii) šių Sąlygų.
7.2. Sistema turi atitikti Deleguotojo reglamento 35 straipsnio 1 dalyje išdėstytas sąlygas, be apribojimų įskaitant, kad:
7.2.1. ji turi leisti galutiniam naudotojui patikimai elektroniniu būdu identifikuoti ir autentifikuoti individualius vaistų paketus pagal Deleguotojo reglamento reikalavimus;
7.2.2. ji turi turėti tokias taikomųjų programų sąsajas, kurios leistų perduoti ir keistis duomenimis su galutinio naudotojo naudojama programine įranga ir, jei taikoma, su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis;
7.2.3. galutiniam naudotojui pateikus užklausą Sistemai unikalaus identifikatoriaus autentifikavimo ir jo deaktyvinimo tikslu ir neatsižvelgiant į jungimosi prie interneto spartą, 95 proc. užklausų atveju Sistemos atsakas turi būti trumpesnis nei 300 milisekundžių. Sistemos efektyvumas bus toks, kad leistų galutiniam naudotojui veikti be reikšmingos delsos; ir
7.2.4. išimtiniais atvejais, kuomet neveikia paties galutinio naudotojo programinė įranga, Sistema turi apimti grafines naudotojo sąsajas, suteikiančias tiesioginę prieigą prie Sistemos taip, kad siekdamas patikrinti unikalaus identifikatoriaus autentiškumą ir jį deaktyvinti, galutinis naudotojas galėtų atlikti patikrinimą 7.3.3 papunktyje nustatyta tvarka.
7.3. Neapribojant anksčiau išdėstytų nuostatų universalumo, NVVO įsipareigoja:
7.3.1. dėti visas pastangas, kad Sistema būtų tinkamai sukurta, ir imtis tinkamų priemonių, kad Sistema ir Sistemoje esantys duomenys būtų apsaugoti reikiamomis apsaugos priemonėmis, įskaitant apsaugą nuo neleistinos prieigos, perėmimo ar suardymo;
7.3.2. dėti deramas pastangas, kad per jos Sistemą nei į NVVS, nei į jokį jos komponentą nebūtų įdiegta jokia kenkimo programa ar kitoks kodas;
7.3.3. vadovaujantis Deleguotojo reglamento 37 straipsnio 1 dalies b punktu, įvesti saugumo procedūras, kurios užtikrintų, kad prieigą prie Sistemos gautų arba įkelti duomenis į Sistemą galėtų tik tie naudotojai, kurių tapatybė, vaidmuo ir teisėtumas buvo nustatytas;
7.3.4. vadovaujantis Deleguotojo reglamento 36 straipsnio 1 dalies b punktu Sistema privalo sukurti įspėjimą sistemoje ir terminale, kuriame tikrinamas unikalaus identifikatoriaus autentiškumas, kai, atlikus tokį patikrinimą, nepavyksta patvirtinti unikalaus identifikatoriaus autentiškumo, taip pat nuolat stebėti, ar Sistemoje nėra įvykių, kurie skelbia apie potencialius vaistų falsifikacijos atvejus ir nedelsiant atlikti visų potencialių falsifikacijos atvejų, kurie buvo pažymėti sistemoje taip, kaip reikalaujama pagal Deleguotąjį reglamentą, tyrimą;
7.3.5. vadovaujantis Deleguotojo reglamento 36 straipsnio 1 dalies g punktu ir nepažeidžiant 35 straipsnio 1 dalies h punkto bei šių Sąlygų 7.3.1 papunkčio, suteikti galimybę patikimiems didmenininkams susipažinti su Deleguotojo reglamento 33 straipsnio 2 dalies h punkte nurodytu didmenininkų sąrašu (t. y. su didmenininkais, kuriuos rašytine sutartimi rinkodaros leidimo turėtojas paskyrė savo vardu sandėliuoti ir platinti tuos produktus, kuriuos apima jo turimas rinkodaros leidimas), kad taip galėtų sužinoti, ar vadovaujantis ES Direktyva dėl falsifikuotų vaistų ir Deleguotuoju reglamentu jiems reikia tikrinti tam tikro vaisto unikalų identifikatorių;
7.3.6. paskirti pagrindinį kontaktinį asmenį šių Sąlygų vykdymo klausimais;
7.3.7. padėti galutiniam naudotojui ir leisti jam prieiti prie visos aktualios medžiagos ir dokumentų bei mokymo sistemos, kad galutinis naudotojas turėtų galimybę šių Sąlygų tikslu jungtis prie Sistemos.

8. NVVO VIDAUS AUDITAS
Taikydama tinkamas priemones, NVVO atlieka reguliarius auditus, skirtus patikrinti, kaip ji pati laikosi Deleguotuoju reglamentu nustatytų reikalavimų (ypač dėl visų techninio ir organizacinio saugumo aspektų, susijusių su Sistemos sukūrimu ir jos veikimu) taip, kaip to reikalaujama pagal ES Direktyvą dėl falsifikuotų vaistų ir Deleguotąjį reglamentą.

9. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS
9.1. Galutinis naudotojas pripažįsta ir sutinka, kad visos teisės, nuosavybės teisės ir interesai į intelektinės nuosavybės teises ir visos pagrindinės intelektinės nuosavybės teisės į sistemą, įskaitant bet kokias taikomųjų programų sąsajas ir grafines naudotojo sąsajas arba bet kokį kitą EVVS komponentą bet kokioje pasaulio dalyje, priklauso NVVO ir kad atitinkamai EVVO ir naudotojui yra suteikiama licencija jomis naudotis (jos nėra parduodamos). Galutinis naudotojas neturi jokių teisių į sistemą, įskaitant teises į bet kokias taikomųjų programų sąsajas ir grafines naudotojo sąsajas ar bet kokį EVVS komponentą, išskyrus teisę jomis naudotis šiose Sąlygose nurodytu tikslu ir pagal Direktyvos dėl falsifikuotų vaistų ir Deleguotojo reglamento nuostatas.
9.2. NVVO pareiškia, kad ji turi nuosavybės teises ir interesą į Sistemą, kad galėtų suteikti licenciją ja naudotis pagal šias Sąlygas.

10. DUOMENŲ APSAUGA IR NUOSAVYBĖ
10.1. Vadovaujantis Deleguotojo reglamento 35 straipsnio 1 dalies h punktu, Sistemos struktūra turi būti tokia, kad užtikrintų asmens duomenų ir konfidencialios verslo informacijos apsaugą, bei duomenų, kurie buvo sukurti naudojantis šia Sistema pagal Deleguotojo reglamento 38 straipsnį, nuosavybės teises ir konfidencialumą toliau nurodyta tvarka.
10.2. Laikomasi taisyklės, kad EVVS esantys duomenys priklauso tam naudotojui, kuris juos sukūrė sąveikaudamas su EVVS (kas sukuria duomenis, tas ir yra jų savininkas). EVVS kaupyklų sistema turi tokius duomenų komponentus:
10.1.1. nekintamus duomenis (t. y. Deleguotojo reglamento 33 straipsnio 2 dalyje išvardytą informaciją); ir
10.1.2. dinaminius duomenis, t. y.:
10.1.2.1. informaciją apie unikalaus identifikatoriaus statusą, t. y. ar jis yra aktyvus, ar deaktyvintas. Tuo atveju, jei unikalus identifikatorius yra deaktyvintas, dinaminiai duomenys apima išsamius jo duomenis, pvz., išskirstytas, atšauktas, pavogtas ir pan.; ir
10.1.2.2. informaciją apie Deleguotojo reglamento 35 straipsnio 1 dalies g punkte nurodyto išsamaus įrašo (audito sekos) apie visas operacijas, susijusias su unikaliu identifikatoriumi, apie naudotojus, atliekančius tas operacijas, ir apie tų operacijų pobūdį pakeitimus.
10.3. Kaip nustatyta anksčiau minėtoje taisyklėje, EVVS esantys dinaminiai duomenys ir nekintami duomenys priklauso operatoriui, kuris tuos duomenis sukūrė sąveikaudamas su sistema. Tokia informacija, išskyrus nekintamus duomenis ir informaciją apie unikalų identifikatorių, kuri naudojama tik patikrinimo tikslu (Deleguotojo reglamento 38 straipsnio 1 dalis) ir neapribojant Deleguotojo reglamento 39 straipsnyje numatytos nacionalinių kompetentingų institucijų teisės prieiti prie tokios informacijos, jokiai kitai šaliai turi būti neprieinama.
10.4. Duomenys, kuriuos elektroninėmis priemonėmis arba rankiniu būdu sukūrė arba užfiksavo nuosava galutinio naudotojo IT sistema (pvz., duomenys apie pardavimus arba transakcijas, atsargų judėjimas, informacija apie kaina ir pan.), yra išimtinė atitinkamo galutinio naudotojo nuosavybė ir ją jis gali naudoti laisvai be jokių apribojimų. Kad nebūtų abejonių, pabrėžiama, jog tai reiškia, kad farmacininkai yra duomenų, kuriuos sukūrė jų nuosava IT sistema, savininkai; kad didmenininkai yra duomenų, kuriuos sukūrė jų nuosava IT sistema, savininkai; ir kad gamybos ir (arba) rinkodaros leidimo turėtojai yra duomenų, kuriuos sukūrė jų nuosava IT sistema, savininkai.
10.5. Niekaip neapribojant galimybės naudoti minėtus duomenis, kuriuos sukūrė galutinio naudotojo nuosava IT sistema, dėl prieigos prie bet kokių duomenų (nekintamų ir dinaminių), kurie iš EVVS buvo išgauti, nukopijuoti arba atsisiųsti tikslais, nepatenkančiais į Direktyvos dėl falsifikuotų vaistų ir Deleguotojo reglamento taikymo sritį, ir (arba) dėl jų naudojimo kiekvienu atskiru atveju ir laikantis atitinkamų teisės aktų turi susitarti visos suinteresuotosios šalys, kurios yra tų duomenų savininkai.
10.6. Vadovaujantis Deleguotojo reglamento 35 straipsnio 1 dalies g punktu, Sistema saugo audito seką apie visas operacijas, susijusias su unikaliu identifikatoriumi, apie naudotojus, atliekančius tas operacijas, ir apie tų operacijų pobūdį. Jei nenurodoma kitaip, kaip tai yra reikalaujama norit įvykdyti bet kokią kompetentingų institucijų užklausą, NVVO negali naudotis jos sistemoje saugojama audito seka ir joje esančiais duomenimis be teisėtų duomenų savininkų, kurie apibrėžti vadovaujantis šių Sąlygų 10.1–10.5 punktais, sutikimo raštu, išskyrus atvejus, kai duomenimis naudojamasi EVVS sistemoje pažymėtų potencialių falsifikacijos atvejų tyrimo tikslu, remiantis Deleguotojo reglamento 36 straipsnio 1 dalies b punktą.
10.7. Galutinis naudotojas suteikia NVVO neišimtinę teisę suteikti leidimą naudotis galutinio naudotojo duomenimis išimtinai šiose Sąlygose nustatytu tikslu.
10.8. Jei nenurodoma kitaip, kaip tai yra reikalaujama norit įvykdyti bet kokią kompetentingų institucijų užklausą, prieigą prie Sistemos ir joje esančių duomenų NVVO suteikia jos teritorijos kompetentingoms įstaigoms Deleguotojo reglamento 39 straipsnyje nustatytu tikslu ir tiek, kiek jie yra susiję su nuosava NVVO teritorija, išskyrus atvejus, kai pagal ES Direktyvą dėl falsifikuotų vaistų ir Deleguotąjį reglamentą arba pagal atitinkamus NVVO taikomus įstatymus yra reikalaujama kitaip.
10.9. Kaip nurodyta šių Sąlygų 10.6 punkte, tokiais atvejais tokių duomenų savininkas turi būti informuojamas per nacionalines organizacijas arba atstovų asociacijas (nebent tokia informacija būtų draudžiama pagal įstatymus).

11. KONFIDENCIALUMAS
11.1. Konfidencialios informacijos, kurią gavo iš kitos šalies atžvilgiu NVVO ir galutinis naudotojas įsipareigoja:
11.1.1. imtis visų būtinų atsargumo priemonių neleisti, kad būtų nukopijuota, pavogta arba kaip nors kitaip neteisėtai pasisavinta turima kitos šalies konfidenciali informacija;
11.1.2. užtikrinti kitos šalies konfidencialios informacijos slaptumą ir konfidencialumą ir neapribojant to, kas išdėstyta anksčiau, neatskleisti tokios konfidencialios informacijos jokiam asmeniui, išskyrus atvejus, kai šios Sąlygos arba Direktyva dėl falsifikuotų vaistų ir Deleguotasis reglamentas leidžia kitaip;
11.1.3. užtikrinti tokį pat kitos šalies konfidencialios informacijos priežiūros ir apsaugos laipsnį, koks yra taikomas nuosavai patentuotai ir tokios pat rūšies konfidencialiai informacijai, tačiau jokių būdu ne žemesnį nei geriausios priežiūros laipsnį;
11.1.4. naudoti kitos šalies konfidencialią informaciją tik šiose Sąlygose nustatytu tikslu arba taip, kaip yra numatyta pagal Direktyvą dėl falsifikuotų vaistų ir Deleguotąjį reglamentą, ir jokiais kitais tikslais;
11.1.5. imtis visų būtinų atsargumo priemonių užkirsti kelią bet kokiam konfidencialios informacijos netinkamam naudojimui, atskleidimui, vagystei ir kitokiam praradimui, o apie tai sužinojus, nedelsiant pranešti kitai šaliai bei imtis visų būtinų priemonių sušvelninti tokio neteisėto netinkamo naudojimo, atskleidimo, vagystės ar kitokio praradimo padarinius.
11.2. Anksčiau apibūdinti konfidencialios informacijos naudojimo apribojimai netaikomi informacijai:
11.2.1. kuri yra vieša arba paviešinta nepažeidžiant šių Sąlygų;
11.2.2. kurią po įsigaliojimo datos kita šalis bus gavusi nesilaikant konfidencialumo sąlygų, arba kurią NVVO arba galutinis naudotojas iki įsigaliojimo datos teisėtai gavo iš trečiosios šalies nekonfidencialiais pagrindais;
11.2.3. kurią savarankiškai sukūrė NVVO arba galutinis naudotojas;
11.2.4. kurią reikalaujama atskleisti pagal įstatymus, teismo arba valdžios įstaigų nurodymu, tačiau su sąlyga, kad prieš atskleisdama informaciją NVVO arba galutinis naudotojas nedelsdamas apie tai perspėja kitą šalį (jei leidžiama apie tai perspėti) ir esant ypatingoms aplinkybėms, suteikia kitai šaliai pakankamai laiko, kad ji galėtų kreiptis į teismą dėl apribojančios teismo nutarties ar kitokių teisės gynimo priemonių arba atsisakyti laikytis šiomis Sąlygomis nustatytų informacijos neatskleidimo nuostatų. Tokiu atveju NVVO arba galutinis naudotojas visomis teisinėmis priemonėmis bendradarbiauja su kita šalimi, kad taip apribotų atskleidimo padarinius ir neleistų atskleisti bet kokią kitą konfidencialią informaciją; ir
11.2.5. kuri turi būti atskleista kaip informacija, būtina siekiant šiose Sąlygose nustatyto tikslo.

12. GARANTIJOS IR ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS 12.1. Išskyrus atvejus, kai šiose Sąlygose yra numatyta kitaip, NVVO Sistema pateikiama „tokia, kokia yra“ ir jos atžvilgiu NVVO nesuteikia jokių nei išreikštų, nei numanomų arba įstatymais nustatytų garantijų. Konkrečiai kalbant, neapribojant NVVO įsipareigojimų pagal ES Direktyvą dėl falsifikuotų vaistų ir Deleguotąjį reglamentą, NVVO negarantuoja, kad Sistema bus be klaidų ir trūkumų (nesvarbu, ar jie būtų akivaizdūs, ar paslėpti (nematomi)), arba kad ji veiks nepertraukiamai.
12.2. Tiek, kiek daugiausia leidžiama pagal įstatymus, NVVO konkrečiai nepripažįsta jokių numanomų garantijų ir išlygų, įskaitant bet kokią garantiją dėl bet kokios Sistemos dalies būklės, kokybės, veikimo, pakankamos kokybės, perkamumo ar tinkamumo konkrečiai paskirčiai (net jei NVVO pranešė apie tokią paskirtį), įskaitant nematomus arba paslėptus trūkumus.
12.3. Nepažeidžiant šių Sąlygų 12.1 ir 12.2 punktų, nė viena šalis neatsako už jokius reikalavimus, teismo procesus, žalą, išlaidas, sąnaudas ir nuostolius, kurie yra netiesioginiai ar logiškai išplaukiantys, įskaitant bet kokį pelno praradimą, naudos netekimą, apyvartos, pajamų santaupų, sutarčių, naudojimo, verslo praradimą ar verslo pertraukimą, prestižo, duomenų, klientų praradimą, trečiosios šalies reikalavimą ar bet kokią kitą netiesioginę, ypatingą, atsitiktinę ar logiškai išplaukiančią bet kokios rūšies žalą (toliau – netiesioginė žala), nepriklausomai nuo to, ar ji būtų dėl sutarties sąlygų pažeidimo, civilinės teisės pažeidimo (įskaitant aplaidumą), įstatymais nustatytų pareigų pažeidimo, paslėpto ar nematomo trūkumo ar atsiradusi kaip nors kitaip, nepriklausomai nuo to, ar žalą buvo galima numatyti, ar ji buvo ryšium su arba kylanti iš prieigos prie Sistemos arba jos naudojimo.
12.4. Be to, neapribojant NVVO įsipareigojimų pagal ES Direktyvą dėl falsifikuotų vaistų ir Deleguotąjį reglamentą, NVVO neprisiima atsakomybės ir neatsako galutinio naudotojo atžvilgiu už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl to, kad trečiosios šalys gavo prieigą prie Europos centrinės sistemos kaupyklos, į ją įkėlė arba iš jos atsisiuntė duomenis (pvz., gamintojai arba lygiagretūs platintojai arba kitos NVVO ir jų galutiniai naudotojai), įskaitant bet kokias tiesiogines ar netiesiogines pasekmes dėl tokių trečiųjų šalių atlikto neteisingų, neišsamių arba iškraipytų duomenų ar bet kokios kenkimo programos ar kito kodo perdavimo, įkėlimo ar atsisiuntimo per Sistemą.
12.5. Atsakomybės apribojimas. Didžiausia bendra iš šių Sąlygų arba ryšium su jomis kylanti NVVO atsakomybė galutinio naudotojo atžvilgiu už kaip nors atsiradusią ar nulemtą žalą, nesvarbu, ar ji būtų kilusi dėl sutarties sąlygų pažeidimo, ar žalą sukeliančių veiksmų, aplaidumo, paslėptų (nematomų) trūkumų, visais atvejais nėra didesnė kaip 10 000 EUR. Didžiausia bendra galutinio naudotojo atsakomybė, kylanti iš arba ryšium su šiomis Sąlygomis, už kaip nors atsiradusią ar nulemtą žalą, nesvarbu, ar ji būtų dėl galutinio naudotojo įvykdyto sutarties pažeidimo ar žalą sukeliančių veiksmų, aplaidumo, paslėptų defektų, visais atvejais nėra didesnė kaip 10 000 (dešimt tūkstančių) EUR.
12.6. Nė viena šių Sąlygų nuostata nepanaikina ir neapriboja šalių atsakomybės:
12.6.1 už sukčiavimą ar tyčinį aplaidumą arba didelį neatsargumą;
12.6.2. už asmens mirtį ar sužalojimą, atsiradusį dėl šalies arba jos atstovų aplaidumo;
12.6.3. už kovos su papirkinėjimu įstatymų pažeidimą; ir
12.6.4. už bet kokią kitą civilinę atsakomybę, kuri pagal galiojančius įstatymus negali būti apribota ar netaikoma.
12.7. Šalys pripažįsta ir sutinka, kad bet kokie kiti ryšium su šiomis Sąlygomis kitų Sistemos naudotojų patirti nuostoliai bus laikomi faktiniais nuostoliais, kuriuos NVVO patyrė pagal šias Sąlygas, ir kad NVVO turės teisę tiesiogiai reikalauti, kad galutinis naudotojas tiesiogiai atlygintų tokius nuostolius pagal šių Sąlygų 12 dalies nuostatas.

14. SISTEMOS PAKEITIMAI IR ATNAUJINIMAI
14.1. Vadovaudamasi toliau nurodytomis nuostatomis, NVVO gali bet kuriuo metu įdiegti Sistemos atnaujinimus, pakeitimus ir (arba) modifikacijas.
14.2. Svarbūs žmogaus darbo produktai EVVS įgyvendinimo etapu tam tikru metu NVVO pateiks galutiniam naudotojui programinės įrangos tobulinimo paketą (toliau – PĮTP) ir PĮTP atnaujinimus arba pataisas tokia tvarka:
14.2.1 PĮTP dokumentų kopiją elektronine forma (galima rasti https://conflu-ence.solidsoft.com/display/EU/EMVS+-+External+Users).
14.3. Komunikacija apie PĮTP Apie PĮTP bus pranešta galutinio naudotojo nurodyto kontaktinio asmens el. pašto adresu, nusiunčiant jo kopijas el. paštu, kurį galutinis naudotojas pranešė NVVO, ir registracijos tikslu – NVVO Pagalbos tarnybai.
14.4. Išleidimų valdymas Visi Artefaktų atnaujinimai ir pakeitimai atliekami pagal konkretų išleidimų valdymo procesą, kuris yra atitinka ITIL V3 arba į naujesnį. Išleidimų valdymo procese atskirai išskiriami priverstiniai pataisymai, antraeilės svarbos išleidimas ir pagrindinis išleidimas.
i) Priverstiniai pataisymai Priverstiniai pataisymai naudojami tada, kai reikia ištaisyti skubias NVVS arba sąsajų klaidas. Tokioms klaidoms vienareikšmiškai priskiriama grėsmė duomenų saugumui, duomenų vientisumui arba sistemos saugumui. Priverstiniai pataisymai tipiškai apima einamąsias pataisas ir (arba) defektų pataisymus. Dėl grėsmių, nuo kurių reikėtų apsiginti, pobūdžio laikas yra itin svarbus veiksnys. Todėl priverstiniai pataisymai gali būti taikomi prieš išplatinant PĮTP. Nepaisant to, apie priverstinius pataisymus reikėtų kaip galima greičiau informuoti susijusias šalis, Atsižvelgus į aprašytos sistemos pobūdį, atgalinis suderinamumas yra itin svarbus bet kokio pakeitimo, įskaitant priverstinius pataisymus, aspektas.
ii) Antraeilės svarbos išleidimai Antraeilės svarbos išleidimai naudojama tam, kad būtų galima į vieną paketą įtraukti nedidelius patobulinimus, pataisymus ir (arba)žinomų defektų pataisymus. Tipiškai antraeilės svarbos išleidimai neapima sąsajų pakeitimų, jei tokie pakeitimai įtraukiami, turi būti užtikrintas atgalinis suderinamumas. Antraeilės svarbos išleidimai išplatinami likus ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų iki jų įsigaliojimo.
iii) Pagrindiniai išleidimai pagrindiniai išleidimai naudojama tais atvejais, kai paleidžiama veikti nauja funkcinė galimybė ir (arba) procesais. Atgalinis suderinamumas nėra būtinas. Po pereinamojo laikotarpio pagrindiniai išleidimai visiškai pakeičia ankstesnius pagrindinius išleidimus. Pagrindiniai išleidimai išplatinami likus ne mažiau kaip šešiasdešimt (60) kalendorinių dienų iki jų įsigaliojimo.
14.5. Jei tokių Sistemos atnaujinimų, pakeitimų ir (arba) modifikacijų paleidimas ar įdiegimas reiškia, (laikiną) galutinio naudotojo prieigos prie Sistemos ar jos atskirų dalių apribojimą ar pertraukimą, apie tai NVVO įspėja galutinį naudotoją prieš deramą laikotarpį, kuris suteikia galimybę sumažinti tokio apribojimo ar pertraukimo poveikį, ir imasi visų deramų pastangų iki minimumo sumažinti bet kokį apribojimą ar pertraukimą.
14.6. Visi atnaujinimai, pakeitimai ar modifikacijos yra išimtinė NVVO nuosavybė.
14.7. Visi bet kokio pobūdžio Sistemos techninės priežiūros, remonto darbai, jos pakeitimai, atnaujinimai, keitimai ir modifikacijos yra atliekamos NVVO nuožiūra, laikantis šių Sąlygų 14.1 punkto nuostatų.

15. BENDROSIOS NUOSTATOS
15.1. Negavęs išankstinio NVVO sutikimo raštu galutinis naudotojas negali perleisti nei visų šių Sąlygų, nei jų dalies kitiems. bet kokie bandymai perleisti šias sąlygas pažeidžiant šio punkto nuostatas yra niekiniai ir negaliojantys. NVVO gali bet kada šias Sąlygas perleisti kitiems ir nesant galutinio naudotojo sutikimo. Šalys susitarė, kad esant pirmai galimybei, NVVO praneš galutiniam naudotojui apie tokį perleidimą ir jo priežastis.
15.2. Galutinis naudotojas privalo pateikti visą būtiną infrastruktūrą, paslaugas ir įrangą, būtiną naudotis Sistema [ar bet kokiu kitu EVVS komponentu] ir gauti prie jos prieigą, įskaitant tinkamą kompiuterių įrangą ir interneto prieigą. Visa tai turi būti užtikrinama išimtinai galutinio naudotojo rizika ir išlaidomis.
15.3. Galutinis naudotojas privalo pranešti NVVO apie incidentus, kuriuos jis pastebėjo naudodamasis Sistema ar bet kokiu kitu EVVS komponentu arba gaudamas prie jos prieigą. Galutinis naudotojas privalo laiku atsakyti į NVVO prašymą pateikti informaciją.
15.4. Tos šių sąlygų nuostatos, kurios pagal savo pobūdį išlieka galioti ir pasibaigus šių Sąlygų galiojimui, be apribojimų įskaitant 10, 11 dalis, 14.5 punktą ir 15 dalį, galioja penkerius (5) metus nuo šių Sąlygų įsigaliojimo datos, išskyrus atvejus, jei NVVO ir galutinis naudotojas susitarė dėl pratęsimo ar išlygų ir (arba) jo kyla iš būsimų sutartinių santykių, arba jei šalys jas nutraukė anksčiau.
15.5. Pasibaigus šių Sąlygų galiojimui, galutinis naudotojas privalo sunaikinti visas Sistemos, bet kokio EVVS komponento ir susijusių dokumentų, kuriuos turi savo žinioje, kopijas (jei tokios yra), išskyrus atvejus, kai pasilikti tokias kopijas galutiniam naudotojui yra būtina siekiant laikytis savo įsipareigojimų pagal ES Direktyvą dėl falsifikuotų vaistų ir Deleguotąjį reglamentą, arba pagal galiojančius įstatymus. Tokiu atveju galutinis naudotojas praneša NVVO apie tokią prievolę ir jos pagrindą bei laiko tokias kopijas saugioje vietoje.
15.6. Šioms Sąlygoms ir bet kokiems sutartiniams arba nesutartiniams (įskaitant buvusius prieš sutarties sudarymą) klausimams, susijusiems su šių Sąlygų sudarymu, galiojimu, aiškinimu, įsigaliojimu, vykdymu ir nutraukimu, taikomi ir jie yra aiškinami pagal Lietuvos įstatymus. Bet kokie šalių ginčai, kylantys iš arba ryšium su šiomis Sąlygomis ir (arba) jų sudarymu, galiojimu, aiškinimu, įsigaliojimu, vykdymu ir nutraukimu nagrinėjami ir galutinis sprendimas dėl jų priimamas Lietuvos teismuose.
Pasirašydamas šias sąlygas galutinis naudotojas patvirtina, kad jis gavo, perskaitė ir suprato šias Sąlygas ir kad su jomis sutinka bei sutinka ir (arba) patvirtina, kad galutinis naudotojas sutinka, kad šios sąlygos jam bus privalomos. Pasirašydamas šias sąlygas bendrovės, organizacijos, asociacijos ar kito juridinio asmens vardu, jas pasirašęs asmuo sutinka (ir deklaruoja bei pareiškia), kad pasirašęs asmuo turi teisę ir yra veiksnus atstovauti tokiai bendrovei, organizacijai, asociacijai ar kitam juridiniam asmeniui bei susaistyti jį šiomis Sąlygomis, ir kad tokia pasirašiusiojo asmens atstovaujama bendrovė, organizacija, asociacija sutinka, kad šios Sąlygos joms yra privalomos. Jei galutinis naudotojas veikia kaip vieno (ar kelių) juridinio (-ių) asmens (-ų) atstovas, (kiekvienas) juridinis asmuo privalo sutikti su šiomis Sąlygomis ir pripažinti, kad jos jam yra privalomos.